• เกี่ยวกับเรา

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากไม้ปลูกของเกษตรกรไทย สำหรับผู้ใช้ทั่วโลก

อุตสาหกรรมกระดาษดั้ง เดิม จะอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่ใช้วัตถุดิบไม้จากป่าธรรมชาติ ซึ่งเป็นไม้อายุกว่า 50 ปี แต่สำหรับดั๊บเบิ้ล เอ การพัฒนาอุตสาหกรรมกระดาษยุคใหม่ อยู่บนแนวคิดของการพัฒนาการเกษตรของไทย อันเป็นรากฐานหลักของประเทศ ด้วยการพัฒนาไม้เกษตรมาใช้เป็นวัตถุดิบ โดยอาศัยความได้เปรียบของประเทศทั้งในด้านภูมิประเทศ ภูมิอากาศความสามารถและความชำนาญด้านการเกษตรของคนไทย ทำให้สามารถใช้ต้นกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ อายุเพียง 3-4 ปี เป็นวัตถุดิบที่ยั่งยืน ทำให้ดั๊บเบิ้ล เอ เป็นกระดาษจากไม้ปลูกของเกษตรกรไทย ไม่ใช้ไม้จากป่าธรรมชาติอย่างเด็ดขาด

      กระดาษดั๊บเบิ้ล เอ จึงมีวัฎจักรหมุนเวียน เริ่มจากแสงแดด แหล่งพลังงานที่ไม่ต้องซื้อหา สังเคราะห์แสงเป็นต้นกระดาษที่เติบใหญ่อยู่ในการเลี้ยงดูของเกษตรกรนับ ล้านครอบครัว ผลัดกันยืนต้นปกคลุมผืนดิน ในพื้นที่ที่เคยรกร้าง หรือตามแปลงคันนาที่ไม่เคยใช้ประโยชน์ เพิ่มพูนความชุ่มชื้นสู่อากาศโดยรอบ สร้างออกซิเจนสู่บรรยากาศ 1.6 ล้านตันต่อปี และช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ 2.4 ล้านตันต่อปี เป็นพื้นที่การเกษตรสีเขียวที่มีผู้ดูแล และผู้ดูแลก็คือเกษตรกรที่มีผลตอบแทน มีรายได้ มีอาชีพที่ยั่งยืนไปด้วยพร้อม ๆ กัน สอดคล้องกลมกลืนกับการเกษตรแบบสวนผสมของเกษตรกรไทย สามารถปลูกต้นกระดาษดั๊บเบิ้ล เอควบคู่กับพืชเกษตรอื่น โดยใช้เวลาว่างจากการปลูกพืชตามฤดูกาลในแต่ละปี  เป็นการลดการว่างงานแอบแฝงในภาคการเกษตร เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และลดปัญหาสังคมในชุมชนอีกด้วย

      นอก จากนี้ ต้นกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ ยังเป็นพืชที่สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก จากข้อได้เปรียบของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในแถบเส้นศูนย์สูตร ทำให้มีแสงแดด และอยู่ในแถบมรสุมจึงมีฝนตกอย่างสม่ำเสมอ ประกอบการวิจัยและพัฒนาพันธุ์มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้นกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ ไม้จึงเติบโตได้ดีและรวดเร็ว และผลของการพัฒนาปริมาณเยื่อในเนื้อไม้ ทำให้ต้นกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ มีวัตถุดิบในการผลิตเยื่อที่มีคุณภาพสูงเหมาะกับการผลิตกระดาษคุณภาพสูง เนื้อกระดาษของดั๊บเบิ้ล เอ ที่อัดแน่นด้วยเนื้อเยื่อคุณภาพมากถึง 22 ล้านไฟเบอร์ต่อแกรม ในขณะที่กระดาษทั่วไปมีเพียง 13 ล้านไฟเบอร์เท่านั้น  จึงทำให้เนื้อกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ มีลักษณะเรียบลื่น และมีคุณภาพสูงกว่ากระดาษทั่วไป ซึ่งผู้บริโภคสามารถสัมผัสได้ถึงความแตกต่าง

 

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

      "ดั๊บเบิ้ล เอ" เชื่อมั่นว่า อุตสาหกรรมที่ก้าวหน้าที่สุด ต้องวัดกันที่การรักษาสภาพแวดล้อมและการใช้ ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้คุ้มค่า "ดั๊บเบิ้ล เอ" จึงก่อตั้งขึ้นบนรากฐานที่เน้นความรับผิดชอบต่อชุมชน และสภาพแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนิน ธุรกิจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ “ดั๊บเบิ้ล เอ” ยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของ คณะกรรมการนักธุรกิจ เพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งมีเป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กร ในภาคธุรกิจ และส่งเสริมให้มีการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้าน

      "ดั๊บเบิ้ล เอ" ขอเชิญชวนคุณในฐานะลูกค้าคนสำคัญ เยี่ยมชมโรงงานภายใต้โครงการ
ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้าน เพื่อเป็นการให้ความรู้ และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยว กับอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ รวมถึงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพกระดาษที่ได้มาตรฐาน จนเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ